Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 17,18,19/9/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

9. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 17,18,19.9.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 17,18,19.9