RECTOR’S BOARD


Prof. Dr. Pham Bao Duong

– Rector

– Tel: 0986 261 618

– Email: pbduong@bafu.edu.vn

Dr. Nguyen Tuan Diep

– Vice-Rector

– Tel: 0915 074 795

–  Email: diepdhnl@gmail.com

 

Dr. Mai Thi Huyen

– Vice-Rector

– Tel: 0987438196

– Email: maihuyen77.ktnlbg@gmail.com

 

Dr. Nguyen Tuan Duong

– Vice-Rector 

– Tel: 0915 241 465

– Email: tuanduong3101@gmail.com