Thông báo kêt quả kỳ thi sinh viên giỏi môn Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM

BẮC GIANG

ĐTN – TRUNG TÂM NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI SINH VIÊN GIỎI

MÔN TIẾNG ANH, TIẾNG TRUNG, TIN HỌC NĂM 2017

Kính gửi:

Các đơn vị có liên quan;

–  Các lớp có sinh viên dự thi;

–  Các sinh viên tham dự kỳ thi sinh viên giỏi Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học năm 2017.

Ngày 02/4/2017, Đoàn Thanh niên phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi Tiếng Anh và Tin học. Kết quả như sau:

STT

Môn thi

Giải thưởng

Họ và tên thí sinh

Lớp

Điểm

1

Tin học

Giải nhất Nguyễn Nhã Phương

D-QLDD3C

88/100

Giải nhì Nguyễn Thị Nhung

D-QLTN4C

73/100

Nguyễn Thị Lương

D-KETOAN5A

70/100

Giải ba Nguyễn Thị Hương

D-QLTN4A

68/100

Lê Thị Bích

D-CHANNUOI4A

66/100

Nguyễn Thị Nhật

D-QLTN4C

66/100

Giải

khuyến khích

Đinh Thành Tuân D-KETOAN5A

64/100

Nguyễn Thế Thanh

D-QLDD3B

62/100

Nguyễn Thế Tuấn

D-QLTNR5A

62/100

Nguyễn Thị Thuỷ

D-KETOAN3A

59/100

2

Tiếng Anh

Giải nhất Phạm Thanh Hà

D-KETOAN4A

90/100

Giải nhì Triệu Ngọc Diệp

D-QLTN4B

87/100

Đỗ Đình Trọng

D-QLTN4A

87/100

Giải ba Đinh Thành Tuân

D-KETOAN5A

84/100

Nguyễn Thị Huệ

D-KETOAN5A

83/100

Nguyễn Thị Lương

D-KETOAN5A

82/100

Hoàng Thị Thu Trang

D-KETOAN5A

82/100

Giải

khuyến khích

Nguyễn Thị Diệu Hương

D-KETOAN3A

74/100

Nguyễn Mạnh Tiến

D-QLDD3B

71/100

Phạm Minh Nguyệt

D-QLTN5A

69/100

Ngô Tuyết  Nhi

D-KETOAN5A

69/100

3

Tiếng Trung

Giải nhất Hoàng Thị Nga

D-KETOAN3A

99/100

Giải nhì Lăng Thị Thi

D-THUY3B

94/100

Nguyễn Thanh Ngà

D-KETOAN6A

80/100

Giải ba Trần Văn Sơn

D-THUY6C

77/100

Hà Nam Ninh

D-CNTY 6A

74/100

Vừ Mí Tủa

D-KINHTE6A

74/100

Giải

khuyến khích

Hoàng Ánh Nghĩa

D-CNTP4A

73/100

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

D-KHCT 5A

72/100

Đoàn Thị Hường

D-THUY6A

68/100

Nguyễn Thị Bắc

D-THUY6A

67/100

TM. BCH

ĐOÀN TRƯỜNG

TRUNG TÂM

NGOẠI NGỮ- TIN HỌC