QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 9 năm 2016

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Ứng dụng CNTTCB tháng 9 năm 2016 theo quyết định thành lập số 876/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 06 tháng 9 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm!