QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 7 năm 2017

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B,  Ứng dụng CNTTCB tháng 7 năm 2017 theo quyết định thành lập số 1098/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 13 tháng 7 năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm!