QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 2 năm 2017

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Ứng dụng CNTTCB tháng 2 năm 2017 theo quyết định thành lập số 195/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 20 tháng 2 năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm!