Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 29/4/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

299 QĐ phê duyệt kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 29.4.2022

6. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 29.4.2022