Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 16,17/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

771. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 16,17.10.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 16,17.10