Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 16&17/10/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ cấp cc, đợt thi ngày 16,17.10.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 16,17.10.2020

Attachments