Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 15,16/01/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

49 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 15,16.01.2022

1. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 15,16.01