Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 08/5/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

345 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 08.5.2022

7.DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 08.5.2022