Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2
HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018 (Đợt thi ngày 06 - 07/10/2018)

(Kèm theo Quyết định số: 1805/QĐ-ĐHNLBG của Hiệu trưởng trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2018)

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành Điểm thi
Toán cao cấp Tiếng Anh Tổng điểm làm tròn
1 19 Nguyễn Hồng Phán 04/11/1983 Quản lý đất đai 6.50 7.00 13.50
2 20 Trần Duy Bình Minh 08/03/1994 Quản lý đất đai 6.00 7.10 13.00
3 21 Nguyễn Thị Bích  Phương 01/08/1989 Quản lý đất đai 6.00 7.10 13.00
4 29 Phạm Thanh  Nga 01/03/1987 Quản lý đất đai 5.00 7.60 12.50
5 30 Võ Hồng Sơn 28/07/1977 Quản lý đất đai 5.00 7.50 12.50
6 22 Phạm Quang  Thọ 16/07/1975 Quản lý đất đai 5.50 7.00 12.50
7 23 Lê Thị Ngọc  Thúy 21/09/1990 Quản lý đất đai 5.50 7.00 12.50
8 27 Nguyễn Thị  Hồng 02/08/1982 Quản lý đất đai 5.00 6.80 12.00
9 28 Đỗ Hồng Kỳ 22/01/1977 Quản lý đất đai 5.00 6.80 12.00
10 24 Nguyễn Thu Trang 28/08/1992 Quản lý đất đai 5.50 6.70 12.00
11 31 Dương Văn Trung 10/04/1990 Quản lý đất đai 5.00 6.80 12.00
12 63 Nguyễn Thị Tuyết 16/06/1986 Quản lý đất đai 5.00 7.10 12.00
13 26 Phạm Công  Hoằng 30/10/1978 Quản lý đất đai 5.00 5.90 11.00
14 32 Trần Văn  25/11/1976 Quản lý đất đai 5.00 6.00 11.00

(Tổng số có 14 thí sinh trong danh sách)

                                                                                             Ngày 22  tháng 10  năm 2018                                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                                  PGS.Ts Nguyễn Quang Hà