Danh sách trúng tuyển Đại học văn bằng 2 hình thức chính quy (đợt thi 16-17/6/2018)

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG

             HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2
HÌNH THỨC CHÍNH QUY (Đợt thi 16-17/6/2018)

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành Toán Tiếng Anh Tổng điểm
1 09 Nguyễn Văn  Chinh 01/02/1983 QLĐĐ 8.50 5.60 14.10
2 10 Mai Thị Diên 19/05/1990 QLĐĐ 8.00 7.40 15.40
3 11 Nguyễn Tiến  Dũng 20/03/1983 QLĐĐ 8.50 7.30 15.80
4 12 Phạm Tuấn Dũng 11/03/1989 QLĐĐ 8.50 6.10 14.60
5 13 Lê Thanh  Hải 22/08/1975 QLĐĐ 7.00 6.30 13.30
6 14 Nguyễn Thị Hoa 02/11/1984 QLĐĐ 9.00 6.90 15.90
7 15 Lê Huy  Hoàng 03/12/1986 QLĐĐ 8.00 7.00 15.00
8 16 Vũ Thị  Hương 22/12/1987 QLĐĐ 8.50 6.80 15.30
9 17 Đào Văn  Long 02/11/1969 QLĐĐ 8.50 6.50 15.00
10 18 Trịnh Thị  Minh 21/08/1980 QLĐĐ 9.00 7.10 16.10
11 19 Lê Quang Nam 25/06/1992 QLĐĐ 8.50 6.80 15.30
12 20 Bùi Hồng Nhung 19/08/1989 QLĐĐ 8.50 7.30 15.80
13 21 Lê Thị  Oanh 07/03/1990 QLĐĐ 8.50 6.30 14.80
14 22 Vũ Văn Quang 17/07/1986 QLĐĐ 8.50 6.30 14.80
15 23 Lê Khắc  Sơn 10/10/1977 QLĐĐ 8.50 7.10 15.60
16 24 Lê Khắc  Tâm 17/04/1988 QLĐĐ 8.50 6.60 15.10
17 25 Hoàng Thị Thảo 06/08/1984 QLĐĐ 8.50 7.00 15.50
18 26 Lê Khắc  Triệu 23/02/1974 QLĐĐ 8.50 6.90 15.40
19 27 Lê Đỗ  Tuân 16/06/1985 QLĐĐ 8.50 6.90 15.40
20 28 Lê Anh Tuấn 16/10/1990 QLĐĐ 8.50 6.20 14.70

(Tổng số có 20 thí sinh theo danh sách)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà