BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   1166/TB-ĐHNLBG-TS

Bắc Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Điểm xét tuyển vào trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang năm 2018

          Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo mức điểm đủ điều kiện xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 cho các ngành đào tạo tại trường như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Mức điểm xét tuyển

1

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

13.0

2

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

13.0

3

Khoa học cây trồng

7620110

A00, A01, B00, D01

13.0

4

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, A01, B00, D01

13.0

5

Chăn nuôi

7620105

A00, A01, B00, D01

13.0

6

Thú y

7640101

A00, A01, B00, D01

13.0

7

Quản lý đất đai

7850103

A00, A01, B00, D01

13.0

8

Quản lý Tài nguyên môi trường

7850101

A00, A01, B00, D01

13.0

9

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A01, B00, D01

13.0

10

Đảm bảo chất lượng và ATTP

7540106

A00, A01, B00, D01

13.0

11

Lâm sinh

7620205

A00, A01, B00, D01

13.0

12

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

A00, A01, B00, D01

13.0

13

Công nghệ sinh học

7420201

A00, A01, B00, D01

13.0

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) và bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).

Nơi nhận:                 

- Ban Giám hiệu, CT HĐT;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Website Trường;

- Lưu VT, TTTS và TVVL.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Quang Hà