CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch tuyển sinh; tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên và phát triển các hoạt động dịch vụ trong Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tuyển sinh:

– Chủ trì việc xây dựng và đề xuất kế hoạch tuyển sinh hàng năm;

– Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng; đề xuất các phương án, biện pháp, cơ chế cụ thể để huy động mọi nguồn lực trong trường và ngoài xã hội thực hiện kế hoạch tuyển sinh nhằm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra;

– Xây dựng mạng lưới cộng tác viên với các trường Trung học phổ thông, các cơ sở liên kết đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh của Nhà trường;

– Tổ chức Hội nghị tuyển sinh, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm sau và các năm tiếp theo;

– Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh đã được Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông qua;

– Thu nhận hồ sơ đăng ký, thực hiện trình tự các nội dung trong tổ chức tuyển sinh, trình quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển, gửi giấy báo nhập học đến sinh viên trúng tuyển;

– Quản lý dữ liệu, hồ sơ tuyển sinh; quản lý phần mềm tuyển sinh (nếu có);

– Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và cơ quan quản lý các cấp về kết quả tuyển sinh và các hoạt động khác liên quan đến công tác tuyển sinh.

– Thường trực Hội đồng Tuyển sinh đại học.

2.2. Tư vấn việc làm:

– Liên hệ, hợp tác với các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong việc cung cấp thông tin tuyển dụng giữa doanh nghiệp và sinh viên, cựu sinh viên.

– Hỗ trợ tìm kiếm việc làm bán thời gian trong thời gian học để tăng cường kỹ năng thực hành nghề nghiệp và cải thiện tài chính;

– Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiêp; thu thập thông tin và phản hồi từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng lao động và của xã hội về chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

2.3. Dịch vụ:

– Tổ chức thực hiện các dịch vụ nhà ở và các dịch vụ khác đối với người học ở nội trú;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm;

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên trong và ngoài trường  về kỹ năng mềm, khởi nghiệp;

– Quản lý, khai thác cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch sinh thái của Trường;

– Liên kết với các đơn vị ngoài Trường tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyễn Chí Thành

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc (phụ trách)
– Email:nguyenchithanh.ifee@gmail.com

– Điện thoại: 0977 613 688
Trần Văn Hải

– Trình độ: Thạc sĩ – NCS

– Chức vụ/chức danh: Phó Giám đốc
– Email: haitv@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0913986198

Nghiêm Xuân Đạt

– Trình độ: Đại học
– Chức danh: Chuyên viên
– Email: datbafu@gmail.com

– Điện thoại: 0982 689 988
Chu Ánh Hồng

– Trình độ: Thạc sĩ – NCS

– Chức danh: Chuyên viên
– Email: anhhongchu@gmail.com

– Điện thoại: 0983683510
Trần Thị Bích Liên

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Chuyên viên
– Email: gialinh2011@gmail.com

– Điện thoại: 0978 386 567
Trần Văn Vịnh

– Trình độ: Đại học
– Chức danh: Cán sự

– Điện thoại: 01684 949 070

Nguyễn Thị Xuyên

– Trình độ: Đại học
– Chức danh: Cán sự

– Điện thoại: 0365129717

Ngô Trung Hiếu

– Trình độ: Trung cấp
– Chức danh: Nhân viên kỹ thuật

– Điện thoại: 0962 405 028

 

TỔ DU LỊCH SINH THÁI

Đàm Thuận Minh Bình

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ/Chức danh: Phó Giám đốc/Tổ trưởng
– Email: damminhbinh@gmail.com

– Điện thoại: 01687 136 888

Ngô Đức Tuấn

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Chuyên viên
– Email: ngoductuanbafu@gmail.com

– Điện thoại: 0987482919

Nguyễn Như Hưng

– Trình độ: Đại học
– Chức danh: Chuyên viên
– Email: hungxm113@gmail.com
– Điện thoại: 0985 027 113