Tiềm năng học tập ngành Quản lý tài nguyên và môi trường – ngành học khát nhân lực

163
  1. Giới thiệu chung

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành môi trường hiện nay có gần 50.000 người. Tuy nhiên, nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo các chuyên ngành tài nguyên và môi trường vẫn đang cần bổ sung một lực lượng lớn, trong đó tập trung tăng cường cho một số lĩnh vực như tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản và một số chuyên ngành mới… Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhóm ngành môi trường là lĩnh vực nhiều người quan tâm với những kiến thức mới như: Công nghệ GPS, GIS, viễn thám; khí tượng; công nghệ xử lý nước thải, địa chất và khoáng sản, quản lý an toàn lao động, đo đạc và bản đồ…

Ngành Quản lí tài nguyên và môi trường của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được tuyển sinh và đào tạo từ khóa 3 (năm học 2013 – 2014). Ngành học được thiết kế theo chương trình giáo dục đại học tiên tiến, định hướng ứng dụng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nhu cầu xã hội và đất nước trong bối cảnh suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường toàn cầu. Sinh viên được thực hiện các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp, tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp thông qua chuỗi đồ án môn học. Chương trình được cấu trúc theo phương thức đáp ứng những nhu cầu môi trường cấp bách nhất, nhấn mạnh các vấn đề về quản lý môi trường đô thị, quản lý môi trường tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, các hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, an toàn vệ sinh công nghiệp và sức khỏe môi trường, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng giải quyết các tình huống thực tế trong quản lý tài nguyên – môi trường, kĩ năng lập và quản lý dự án, kỹ năng đàm phán, …

Cho đến nay, gần 500 sinh viên ngành QLTN & MT của Trường đã tốt nghiệp, nhiều người trong số đó hiện đang làm trong các lĩnh vực về quản lí tài nguyên và môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các công ty tư vấn dịch vụ môi trường, các nhà máy sản xuất, công ty xử lý môi trường, Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên… tại các địa phương trong cả nước.

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, giao tiếp, năng lực làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ, tin học cơ bản, cụ thể như sau:

Mã số

CĐR

Nội dung chuẩn đầu ra

1. Chuẩn về kiến thức
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương
CĐR1 Áp dụng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
CĐR2 Áp dụng được những kiến thức cơ bản khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để phù hợp với lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường
CĐR3 Đạt năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT) hoặc các chứng chỉ có giá trị quy đổi tương đương.
CĐR4 Sử dụng được máy tính, công nghệ thông tin, tin học văn phòng, Internet cơ bản để phục vụ học tập, nghiên cứu và thi đạt chứng chỉ ứng dụng Công Nghệ Thông Tin cơ bản (theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT) hoặc các chứng chỉ có giá trị quy đổi tương đương.
1.2. Kiến thức cơ sở khối ngành
CĐR5 Áp dụng các kiến thức về sinh thái, thổ nhưỡng, ô nhiễm, độc học môi trường, biến đổi khí hậu trong quản lý, sử dụng và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
CĐR6 Áp dụng kiến thức về công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường.
1.3. Kiến thức ngành
CĐR7 Áp dụng kiến thức về pháp luật và chính sách môi trường, các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường.
CĐR8 Áp dụng công nghệ tiến tiến trong quản lý, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường.
2. Chuẩn về kỹ năng
2.1. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp (kỹ năng cứng)
CĐR9 Sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, các phần mềm chuyên ngành trong quan trắc, phân tích các thông số đánh giá chất lượng môi trường.
CĐR10 Vận hành được hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường.
CĐR11 Lập được các loại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường và hồ sơ cấp phép môi trường của các dự án đầu tư/cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
CĐR12 Sử dụng thành thạo các công cụ điều tra, tham vấn phục vụ công tác quản lý, truyền thông bảo vệ môi trường.
CĐR13 Phát hiện và xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết được các tình huống thực tế liên quan đến lĩnh vực BVMT theo quy định của pháp luật.
2.2. Kỹ năng giao tiếp ứng xử (Kỹ năng mềm)
CĐR14 Tận tụy với công việc, văn minh, lịch sự trong giao tiếp ứng xử và có kỹ năng thuyết trình, đàm phán; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp
3.1. Năng lực tự chủ
CĐR15 Tuân thủ pháp luật, có khả năng tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm, có định hướng tương lai rõ ràng và học tập suốt đời.
3.2. Trách nhiệm nghề nghiệp
CĐR16 Có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp.
  1. Cơ hội việc làm và vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp gồm:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương…;

– Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường, Viện Công nghệ môi trường, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Môi trường – Tài nguyên, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trung tâm Điều tra và đánh giá tài nguyên đất, Trung tâm Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Điều tra tài nguyên môi trường biển, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam…;

– Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công thương… các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường các tỉnh.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc các tỉnh.

– Cán bộ môi trường tại các UBND xã, phường, thị trấn;

– Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quan trắc, phân tích, tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Cán bộ quản lý môi trường tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

– Làm giảng viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

  1. Cơ hội của người học khi lựa chọn ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đào tạo theo định hướng ứng dụng, đạt chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trở thành sinh viên của ngành Quản lý TN&MT của Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, người học sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình học tập cũng như công tác sau này.

Sinh viên được tiếp xúc với chương trình đào tạo tiến tiến, hiện đại theo chuẩn và được cam kết đảm bảo đầu ra nếu có kết quả học tập, rèn luyện tốt.

Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao (Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ) luôn sẵn sàng truyền đạt kiến thức đến các sinh viên.

Hình 1. Giảng viên Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường 

Sinh viên được ở kí túc xá có Wifi miễn phí với đầy đủ tiện nghi, thư viện, sân cỏ nhân tạo, nhà thi đấu thể thao… đáp ứng nhu cầu học tập, nghỉ ngơi của sinh viên.

Hình 2. Thư viện nhà trường

Hình 3. Sân bóng nhân tạo Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang

Sinh viên có cơ hội được tham gia chương trình thực tập sinh tại Isarel, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác từ năm thứ 2,3. Qua cơ hội này, các bạn sinh viên sẽ được học tập các nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, được nhận lương ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hình 4. Các thực tập sinh Nhật Bản, Isarel chụp ảnh cùng BGH, đại diện các đơn vị

Sinh viên được tham gia các câu lạc bộ và hoạt động xã hội: CLB tiếng anh, CLB ứng dụng tin học trong QLTNMT, hoạt động tình nguyện, thể thao, âm nhạc,…

Hình 5. Các hoạt động ngoại khóa 

Hình 6. Phòng thí nghiệm môi trường – Phòng máy tính thực hành

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, Khoa Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, tại trường đều tổ chức ngày hội tuyển dụng, các doanh nghiệp sẽ về và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp ngay tại trường. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn sinh viên có thể lựa chọn được đơn vị công tác của mình ngay khi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

  1. Thông tin tuyển sinh

          – Mã ngành tuyển sinh đại học: 7850101

          – Các hình thức xét tuyển:

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Mã phương thức: 100)

Xét tuyển theo kết quả học bạ (Mã phương thức: 200)

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Mã phương thức: 301)

– Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa) – A01 (Toán, Lý, Anh) – B00 (Toán, Hóa, Sinh)  – D01 (Toán, Văn, Anh)

  1. Tư vấn hỗ trợ tuyển sinh:

ThS. Phan Lê Na                      ĐT: 0977.588.187                   email: napl@bafu.edu.vn

  1. Thông tin liên hệ:

        1/ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Địa chỉ: TDP Nông Lâm, TT. Bích Động, H. Việt Yên, T. Bắc Giang

Điện thoại: 0983.674.387

Website: https://bafu.edu.vn

Fanpage Facebook: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

        2/ Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng 1, nhà B3 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, TDP Nông Lâm,  TT. Bích Động, H. Việt Yên, T. Bắc Giang.

Điện thoại: Cô Phan Lê Na (phụ trách bộ môn) –  ĐT: 0977.588.187

Website: https://khoatnmt.bafu.edu.vn

Fanpage Facebook: Khoa Tài nguyên và Môi trường – ĐH Nông Lâm Bắc Giang.