Kế hoạch thi + Danh sách phòng thi CNTTCB ngày 07/9/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

999 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản, ngày 07-9-2019