Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 30/11/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

 

1097 QĐ vv cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 30-11-2019

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 30.11.2019