Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 25/4/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

146 QĐ cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản thi ngày 25.4.2020

7.DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 25.4.2020