Kế hoạch thi + Danh sách phòng thi CNTTCB ngày 20&21/4/2019

Chi tiết xem file đính kèm!