Ký kết chương trình phối hợp về hoạt động Khoa học công nghệ In
Thứ sáu, 27/12/2013 09:10

Ngày 25/12/2013, Trường đại học Nông lâm Bắc Giang tổ chức ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khoa học công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang.

 


Toàn cảnh buổi ký kết

 

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang nói riêng dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu cơ bản về khoa học công nghệ;

2. Tăng cường mối quan hệ hợp tác về hoạt động ứng dụng các kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh việc huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở và các hoạt động khoa học và công nghệ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương đối với sự nghiệp phát triển KH&CN. Phối hợp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Triển khai các nội dung có tính đột phá cho tỉnh trong việc tìm kiếm công nghệ, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực về nông lâm nghiệp.

3. Thực hiện nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên các lĩnh vực: Công nghệ sinh học (công nghệ bảo tồn quản lý và phát triển các nguồn gen động thực vật quý hiếm; công nghệ trong bảo quản, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp là thế mạnh, đặc thù của tỉnh; Công nghệ xử lý môi trường ở các làng nghề, khu công nghiệp, công nghệ sản xuất vật liệu mới từ nguyên liệu sẵn có của tỉnh không gây ô nhiễm môi trường, cơ giới hoá và tự động hoá sau thu hoạch. Các tiến bộ tiên tiến về nhân các giống cây, giống con có ưu thế.

4. Cử chuyên gia tham gia hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành để tư vấn cho tỉnh trong việc lựa chọn, đánh giá các chương trình, các đề tài/dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

5. Kết hợp nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

6. Bố trí kinh phí theo thẩm quyền, vận động các nguồn tài chính khác để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và Chương trình hợp tác giữa hai Bên.

 


Hiệu trưởng trường ĐHNL Bắc Giang và Giám đốc Sở KHCN  ký kết chương trình phối hợp.

 

Chương trình phối hợp được ký kết sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực của hai đơn vị để góp phần tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tin: TS. Nguyễn Tuấn Điệp

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen