Giới thiệu phòng
Giới thiệu phòng In
Thứ hai, 13/08/2012 08:10

I. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng về:

1. Công tác đầu tư, thiết kế, dự toán các dự án đầu tư và công trình xây dựng cơ bản;

2. Công tác quản lý, mua sắm, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, máy móc của nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án (khi kế hoạch đã được Hiệu trưởng duyệt, kiến nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi nảy sinh bất hợp lý trong quá trính triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án, công trình.

2. Tổng hợp việc thực hiện kế hoạch đầu tư, lập báo cáo trình Hiệu trưởng và báo cáo cơ quan kế hoạch cấp trên.

3. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, quyết toán khi các hạng mục, dự án hoàn thành trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Ban quản lý dự án do Trường làm chủ đầu tư.

4. Lập kế hoạch sửa chữa lớn, nhỏ hàng năm trong toàn Trường.

5. Là đầu mối tổ chức trong việc xin chủ trương, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án.

6. Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán sau khi dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

7. Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư phê duyệt hoặc trình cấp trên quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết quả đấu thầu đối với tất cả các gói thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị và các gói thầu sửa chữa nâng cấp có tính chất đầu tư.

8. Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư ký kết hợp đồng xây dựng, mua sắm, giám sát, nghiệm thu thanh toán cho đến khi kết thúc hợp đồng.

9. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Ban quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

10. Lập thiết kế dự toán và triển khai thực hiện các hạng mục sửa chữa nâng cấp phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

11. Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc mua sắm, sửa chữa phục hồi thiết bị, vật tư; đánh giá tài sản, thiết bị, vật tư; cùng với các đơn vị chức năng khác tổ chức việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư của Trường theo quy định chung. Thường trực Hội đồng đấu thầu mua sắm thiết bị, kiểm kê, thanh lý tài sản.

12. Chủ trì có sự phối hợp của Phòng KH&HTQT và Phòng TCKT trong việc tổ chức ký hợp đồng kinh tế, mua sắm dụng cụ vật tư, thiết bị và tài sản cố định của các đề tài, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ mà Nhà trường là cơ quan chủ trì.

13. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những quy định về quản lý thiết bị vật tư của Nhà nước, của Bộ, nghiên cứu đề xuất các quy định về quản lý thiết bị, vật tư trình Hiệu trưởng ban hành để thực hiện ở các đơn vị trong Trường.

14. Nghiên cứu đề xuất việc tổ chức sử dụng và điều hòa sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư trong Trường.

15. Tổ chức cung ứng, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, quản lý kho vật tư.

16. Theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư đúng với quy định của Nhà trường.

17. Tổ chức kiểm kê thiết bị, vật tư theo chỉ đạo của cấp trên.

18. Báo cáo công tác quản lý đầu tư và thiết bị theo định kỳ và hàng năm.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công./.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

- Văn phòng: Tầng 3 - nhà A1

- Điện thoại: 0204 3674 519

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen