Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang In
Chủ nhật, 02/10/2011 10:28

PGS.TS  Nguyễn Quang Hà
- Hiệu trưởng

- Email: hanq@bafu.edu.vn / quanghanguyenvfu@yahoo.com

- Điện thoại: 0916 094 189

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

- Phó Hiệu trưởng

- Email: diepdhnl@gmail.com /diepnt@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0915 074 795

TS. Mai Thị Huyền

- Phó Hiệu trưởng

- Email: huyenmt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0987 438 196