Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang In

PGS.TS  Nguyễn Quang Hà
Hiệu trưởng
Điện thoại: 0916 094 189
Email: - hanq@bafu.edu.vn

- quanghanguyenvfu@yahoo.com

Tiến sĩ  Đoàn Văn Soạn
Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0912 696 638

Email: - soandv@bafu.edu.vn

- dvsoan.dhnl@gmail.com
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Điệp

Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Tiến sĩ

Email: - diepdhnl@gmail.com

- diepnt@bafu.edu.vn

Điện thoại: 0915 074 795