Danh sách Cán bộ - Viên chức phòng Tài chính Kế toán In


Nguyễn Đăng Chung

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng, Kế toán trưởng
- Email: chungthuy121@gmail.com

- Điện thoại: 0901 003 388


Phạm Thu Hương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Kế toán viên
- Email: Phamhuong191@gmail.com

- Điện thoại: 0972 121 091

Bùi Phương Thùy

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ/chức danh: Thủ quỹ/Kỹ thuật viên
- Email: phuongthuydhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0915 542 985

Vũ Hương Giang

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: vuhuonggiangbg@gmail.com

- Điện thoại: 0986 180156