Danh sách Cán bộ - Viên chức phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế In


Trần Đức Hoàn

 

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng
- Email: hoantd@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0965 679 819


Nguyễn Công Thành

 

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: congthanhcnsh@gmail.com
- Điện thoại: 091.502.3815


Diêm Tuyết Mai

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên

- Email: diemtuyetmai@gmail.com

- Điện thoại: 01255916973

Lê Công Hùng

- Trình độ: Tiến sĩ
Chức danh: Chuyên viên

- Email: lehungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0919 223 788

Dương Thị Hương Giang


- Trình độ: Đại học
Chức danh: Chuyên viên

- Email: giangduong.bafu@gmail.com

- Điện thoại: 0904 191 606

Ngô Anh Sơn

 

- Trình độ: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên

- Email: ngoanhson1811@gmail.com

- Điện thoại: 0935 561 976